اقای کمالی

با بیش از 7سال سابقه  تدریس در دوره های مکانیک در مجتمع فنی تهران

دارای کارشناسی ارشد مکانیک

با بیش از ده ها سابقه تحقیقاتی پژوهشی