مرضیه سادات ابوالقاسم حسینی

 فوق لیسانس مدیریت صنعتی مالی
مهارت ها و توانایی ها :حسابداري مکانیزه -Microsoft Word - Photoshop- Microsoft PowerPoint - Microsoft Excel – Windows – IT – Internet -Photoshop