نقشه کشی

سر فصل
 
 
ساعت
عملي
ساعت
تئوري
سطح آموزشي محتواي آموزشي
مقدماتي متوسط پيشرفته
تعاریف نقشه و تاریخچه نقشه کشی و شناخت لوازم نقشه کشی - 3       آشنایی با لوازم و لزوم نقشه کشی
ترسیم خطوط با لوازم نقشه کشی
تفهیم سه نما مجسم
4 2       تجسم اجسام خالص
آشنایی با اجسام مرکب وپرسپکتیو
تفهیم اجسام مرکب ، پرسپکتیو سیستماتیک 7 3       آشنائی با اجسام مرکب و پرسپکتیو
تعریف و تفهیم پلان و مقیاس و آشنایی با علائم 10 3       درک ترسیم پلان و مقیاس
تعریف مقطع و ارتباط آن با پلان 5 3       چگونگی استاندارد ترسیم برش
تعریف نما و ارتباط آن با پلان 4 2       چگونگی استاندارد ترسیم نما
تعاریف انواع پله و روش ترسیم آن ها 5 3       آشنائی با انواع پله ها و بکارگیری آن ها در پلان
نقشه خوانی و ترسیم جزئیات ساختمانی 4 2       فراگیری ترسیم جزئیات مربوط به قسمتهای مختلف ساختمان
جمع كل ساعت 39 21  
ساير توضيحات ضروري:
 
نحوه ارزشيابي:
نمره آزمون الكترونيكي: ...........درصد      نمره تئوري: 20%درصد     نمره كار عملي:80%درصد         نوع آزمون عملي:پروژه
فعاليت كلاسي: ..............درصد.