استاد قربانی

استاد قربانی


کارشناسی ارشد فناوری اطالعات از دانشگاه غیر انتفاعی چالوس اطالعات شبکه و دانش سیکو کارشناس شبکه | واحد فناوری اطالعات تلهکاب ین رامسر | خرداد 97 ▪ کارشناس پشتیبانی پهنای باند شبکه در شاتل | مشغول فعالیت

26 تير , 1401'
مهدی مردان

مهدی مردان


8سال سابقه ی حرفه ای دراجرای پروژه های شبکه با اجرای بیش از 40پروژه در سطح گسترده برگزاری بالغ بر10000ساعت دوره ی اموزش حضوری وغیرحضوری {آنلاین} .cisco-microsoft-mikrotik کارشناس نرم افزار ،دارای مدارک

7 مهر , 1399'