کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
کمک های اولیه
1401/04/22دوشنبه 15:00 تا 20:00,چهارشنبه 15:00 تا 20:004817,600,000
2
کمک های اولیه
1401/04/31جمعه 15:00 تا 20:004817,600,000