کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Beauty therapy
1400/11/18دوشنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:006047,150,000
2
کمک های اولیه
1400/12/06جمعه 15:00 تا 20:004813,200,000
3
کمک های اولیه
1400/11/19یکشنبه 10:00 تا 15:00,سه شنبه 10:00 تا 15:004813,200,000
4
کمک های اولیه
1400/11/27دوشنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:004813,200,000