کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
کمک های اولیه
1400/08/10دوشنبه 16:00 تا 20:00,چهارشنبه 16:00 تا 20:004811,000,000
2
کمک های اولیه
1400/07/27یکشنبه 10:00 تا 15:00,سه شنبه 10:00 تا 15:004811,000,000
3
دستیاری دندانپزشکی
1400/07/27یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0012040,000,000
4
Beauty therapy
1400/08/29شنبه 09:00 تا 19:00,یکشنبه 09:00 تا 19:00,دوشنبه 09:00 تا 19:00,سه شنبه 09:00 تا 19:00,چهارشنبه 09:00 تا 19:00,پنجشنبه 09:00 تا 19:00,جمعه 09:00 تا 19:006045,000,000