کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
Edius(حضوری)
1400/07/29پنجشنبه 13:00 تا 18:003612,100,000
2
Ediusآنلاین
1400/07/29پنجشنبه 13:00 تا 18:003610,380,000
3
گریم متعادل سازی
1400/07/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:005433,920,000
4
افترافکت
1400/07/17شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:007828,400,000
5
پریمیر(حضوری)
1400/07/18یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:004815,100,000
6
عکاسی دیحیتال
1400/07/17شنبه 13:00 تا 15:00,چهارشنبه 13:00 تا 15:0011029,200,000