کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
پریمیر(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 19:0048بدون تخفیف13,400,000
2
After effect(حضوری)
1399/09/21جمعه 9 تا 1278بدون تخفیف25,800,000
3
عکاسی دیحیتال
1399/09/16یکشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:00110بدون تخفیف27,500,000
4
Edius(حضوری)
1399/09/27پنجشنبه 13:00 تا 18:0036بدون تخفیف11,000,000
5
Mayaمقدماتی(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063بدون تخفیف19,500,000
6
maya پیشرفته(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00120بدون تخفیف22,500,000
7
گریم متعادل سازی
1399/09/22شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0054بدون تخفیف27,200,000
8
Ediusآنلاین
1399/09/27پنجشنبه 13:00 تا 18:0036بدون تخفیف8,800,000
9
پریمیر آنلاین
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 19:0048بدون تخفیف10,720,000
10
After effectآنلاین
1399/09/21جمعه 09:00 تا 12:0078بدون تخفیف20,680,000
11
Mayaمقدماتی آنلاین
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0063بدون تخفیف15,600,000
12
maya پیشرفته آنلاین
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00120بدون تخفیف18,000,000