کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
c# programming(حضوری)
1399/09/22شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0060۲۰ درصد شیفت صبح9,900,000
2
java(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0050بدون تخفیف15,000,000
3
java advanced(حضوری)
1399/09/16یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 2150بدون تخفیف14,520,000
4
++c(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006010٪ آنلاین11,200,000
5
#c آنلاین
1399/09/22چهارشنبه 09:00 تا 13:00,شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:0060بدون تخفیف8,800,000
6
web design 1(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 20:005813,000,000
7
(حضوری)PHP & my SQl web development
1399/09/28جمعه 09:00 تا 13:0060بدون تخفیف18,000,000
8
پایتون(حضوری)
1399/09/23یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0060۲۰ درصد شیفت صبح13,500,000
9
WORDPRESS(حضوری)
1399/09/21جمعه 13 تا 18459,300,000
10
android pack(حضوری)
1399/09/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0070بدون تخفیف15,000,000
11
pack web design(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 20:0015039,000,000
12
c# programming(حضوری)
1399/09/20پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0060بدون تخفیف11,000,000
13
web design 1آنلاین
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 18:0058بدون تخفیف10,400,000
14
pack web designآنلاین
1399/09/20پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 18:00150بدون تخفیف31,200,000
15
آنلاینPHP & my SQl web development
1399/09/28جمعه 09:00 تا 13:0060بدون تخفیف14,400,000
16
WORDPRESSآنلاین
1399/09/21جمعه 13:00 تا 18:0045بدون تخفیف7,440,000
17
c# programmingآنلاین
1399/09/20پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0060بدون تخفیف8,800,000
18
pythonآنلاین
1399/09/23یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0060بدون تخفیف12,000,000
19
javaآنلاین
1399/09/20پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0050بدون تخفیف12,000,000
20
android packآنلاین
1399/09/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:0050بدون تخفیف1,520,000