کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
وردپرس
1401/05/06پنجشنبه 18:00 تا 21:004518,480,000
2
سئو
1401/04/25شنبه 16:00 تا 19:00,دوشنبه 16:00 تا 19:003020,520,000
3
PHP & MY SQL development
1401/05/14جمعه 13:00 تا 18:006034,320,000
4
c++
1401/04/30پنجشنبه 13:00 تا 16:006021,120,000
5
Java SE
1401/04/22شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:005026,280,000
6
java EE(حضوری)
1401/04/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005031,860,000
7
android pack(حضوری)
1401/05/15شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:007039,000,000
8
پایتون پیشرفته
1401/04/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:004529,040,000
9
React JS
1401/04/23پنجشنبه 09:00 تا 13:004027,000,000
10
پایتون
1401/04/29شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00,چهارشنبه 14:00 تا 16:006031,080,000
11
c# programming(حضوری)
1401/04/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006026,400,000
12
Pack web design
1401/04/20شنبه 13:00 تا 15:00,دوشنبه 13:00 تا 15:00,چهارشنبه 13:00 تا 15:0015073,920,000
13
web design 1
1401/04/20شنبه 13:00 تا 15:00,دوشنبه 13:00 تا 15:00,چهارشنبه 13:00 تا 15:005825,080,000
14
Pack web design
1401/04/21یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:0015073,920,000
15
web design 1
1401/04/21یکشنبه 09:00 تا 14:00,سه شنبه 09:00 تا 14:005825,080,000