کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL development
1400/11/15جمعه 09:00 تا 13:006026,000,000
2
Java SE
1400/11/09شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:005029,900,000
3
Java SE آنلاین
1400/11/09شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:005016,000,000
4
java EE(حضوری)
1400/11/16شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:005024,000,000
5
android pack(حضوری)
1400/11/23شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:007029,500,000
6
c++
1400/11/22پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006016,000,000
7
C#
1400/11/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:006020,000,000
8
WORDPRESS(حضوری)
1400/11/16شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:004514,000,000
9
Pack web design
1400/11/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0015056,000,000
10
web design 1
1400/11/14پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005819,000,000
11
Pack web design
1400/11/27شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:0015056,000,000
12
web design 1
1400/11/27شنبه 15:00 تا 18:00,دوشنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 15:00 تا 18:005819,000,000