کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL development
1400/04/11جمعه 09:00 تا 13:006021,600,000
2
WORDPRESS(حضوری)
1400/04/11جمعه 13:00 تا 17:004511,630,000
3
SEO(حضوری)
1400/04/06یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:003012,830,000
4
c# programming(حضوری)
1400/04/10پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006014,300,000
5
c# programmingآنلاین
1400/04/10پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006011,400,000
6
c++
1400/04/10پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006012,320,000
7
python
1400/04/10پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 13:00 تا 18:006019,500,000
8
pythonآنلاین
1400/04/10پنجشنبه 18:00 تا 21:00,جمعه 18:00 تا 21:006012,000,000
9
Java SE
1400/05/03یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005016,500,000
10
Java SE آنلاین
1400/05/03یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005013,200,000
11
java advanced(حضوری)
1400/04/13یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005015,970,000
12
android pack(حضوری)
1400/03/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:007024,700,000
13
پایتون(حضوری)
1400/04/05شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0060۲۰ درصد شیفت صبح19,500,000
14
pack web design
1400/04/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00150۲۰ درصد شیفت صبح46,800,000
15
web design 1
1400/04/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0058۲۰ درصد شیفت صبح15,600,000
16
web design 1 انلاین
1400/04/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:0058۲۰ درصد شیفت صبح12,480,000
17
pack web design آنلاین
1400/04/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00150۲۰ درصد شیفت صبح37,440,000