کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
PHP & MY SQL development
1400/07/09جمعه 09:00 تا 13:006021,600,000
2
SEO(حضوری)
1400/07/18یکشنبه 15:00 تا 18:00,سه شنبه 15:00 تا 18:003012,830,000
3
c++
1400/07/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006012,320,000
4
Java SE
1400/07/25یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:005016,500,000
5
java EE(حضوری)
1400/07/18یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:005015,970,000
6
android pack(حضوری)
1400/07/20یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:007024,700,000
7
C#
1400/07/22پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0060بدون تخفیف14,300,000
8
Pack web design
1400/07/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0015046,800,000
9
web design 1
1400/07/16پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005815,600,000
10
WORDPRESS(حضوری)
1400/07/23جمعه 13:00 تا 17:004511,630,000
11
پایتون
1400/07/22پنجشنبه 13:00 تا 16:00,جمعه 15:00 تا 18:006019,500,000
12
پایتون(آنلاین)
1400/07/22پنجشنبه 13:00 تا 16:00,جمعه 15:00 تا 18:006015,600,000