کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
خصوصیpre-intermediate
1400/02/26چهارشنبه 15:00 تا 16:00,پنجشنبه 15:00 تا 16:00108,000,000
2
خصوصیintermediate
1400/02/28شنبه 16:00 تا 17:30,یکشنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:30108,500,000