کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
(Elementary 1 (A1.4
1399/09/19شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:0036بدون تخفیف4,100,000
2
B1)intermediate 1)
1399/09/19چهارشنبه 19:00 تا 21:0036بدون تخفیف4,150,000
3
B2)intermediate2)
1399/09/18یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00364,150,000