کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
elementary(خصوصی)
1400/05/16شنبه 14:00 تا 15:30,چهارشنبه 14:00 تا 15:30,یکشنبه 14:00 تا 15:30,سه شنبه 14:00 تا 15:30,دوشنبه 14:00 تا 15:30107,500,000
2
خصوصیpre-intermediate
1400/05/17چهارشنبه 15:00 تا 16:00,پنجشنبه 15:00 تا 16:00,شنبه 15:00 تا 16:00,یکشنبه 15:00 تا 16:00,دوشنبه 15:00 تا 16:00,سه شنبه 15:00 تا 16:00108,000,000
3
خصوصیintermediate
1400/05/13شنبه 16:00 تا 17:30,یکشنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:30,پنجشنبه 16:00 تا 17:30108,500,000