سرفصل های دوره الگو سازی و دوخت مقدماتی بر اساس روش مولر


الگوسازی انواع دامن و دوخت آن
دامن راسته و تنگ
دامن فون
دامن های ترک
دامن پیلی دار
دامن کلوش
بالاتنه و دوخت پاترون
مانتو 
الگوسازی شلوار راسته و دوخت آن
دامن شلواری
تکنیک های پاکدوزی
روش کار کردن با چرخ خیاطی و ابزار دوخت
انواع زیپ دوزی