نقاشي کاربردي سطح پيشرفته
طراحي 3
نقاشي 3
آشنايي با هنر معاصر
نقاشي ديواري
تجزيه و تحليل آثار هنري
فیگور پیشرفته
آبرنگ و گواش
تاریخچه هنر مدرن و معاصر
نقاشی موزاییک به همراه استفاده از متریالهای دیوار
شناخت آثار متفاوت در نقاشی و فلسفه ایجاد آنها و نقد آثار