نقاشي کاربردي سطح مقدماتي
طراحي 1
مباني هنرهاي تجسمي1
آشنايي با هنر ايران
نقاشي 1
طبیعت-طبیعت بی جان
شناخت عناصر بصری
تاریخجه هنر در ایران قبل و بعد اسلام
سیاه قلم-آبمرکب