تعاریف و مفاهيم حسابداری (اصول – مفروضات – تاریخچه حسابداری)
گزارشهاي مالي میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی
آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن)
چگونگي ثبت وقايع مالي شامل صدور سند،  دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر معين و نحوه تحریر دفاتر قانونی
حسابداری: وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارایی های ثابت
تهيه صورتهاي مالي نهايي، بستن حسابها، سند افتتاحيه، ترازهای آزمایشی
اثرات وقايع مالي بر روي فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها
نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری
تهيه صورتهاي مالي در مؤسسات بازرگاني پس از تعديل حسابهاي مربوطه طي كاربرگ و ثبت تعديلات در دفاترونحوه بستن حسابهاي مؤسسات بازرگاني
آشنايي با استهلاك و داراييهاي ثابت و روشهای محاسبه آن
حسابداری موجودي كالا و روشهاي قيمت گذاري آن در سيستمهاي كنترل ادواري و كنترل دايمي موجوديها
حسابداري حسابهاي دريافتني و مطالبات مشكوك الوصول
حسابداري اسناد دريافتني، سفته، برات و مباحث مربوط به دريافت، وصول و ظهر نويسي
مروري بر مفاهيم اوليه حسابداري و اهميت يادگيري سيستمهاي مكانيزه حسابداري در دنياي امروز
تعريف كدينگ حسابداري، آموزش تقسيم بندي حسابها و كدينگ حسابداري
آموزش مراحل دفتر داري و نحوه تنظيم در سيستم هاي مكانيزه و اصلاح حسابها
نحوه تهيه گزارشات مالي اعم از تراز آزمايشي، تهيه سود و زيان و ترازنامه
آموزش بستن حسابهاي دايمي و صدور سند افتتاحيه سالهاي بعد
آناليز ساختار سازمان و طراحي كدينگ حسابها و طبقه بندي آن
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه خريد كالا- اموال و ساير دارائيها(نحوه ارائه و نگهداري اسناد -كنترلهاي داخلي-فرمهاي استانداردو گزارشات مربوطه
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه فروش- درآمد(كالا،اموال و ساير دارائيها) (نحوه ارائه  نگهداري اسناد-كنترلهاي داخلي- فرمهاي استاندارد گزارشات )
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه خزانه داري (دريافت و پرداخت)(نحوه ارائه و نگهداري اسناد-كنترلهاي داخلي-فرمهاي استاندارد گزارشات)
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه هزينه ها و ساير درامدها
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه انبار(انواع رسيد انبار و حواله انبار)
آناليز رويدادهاي مالي مربوط به پروسه حقوق و دستمزد
نحوه تهيه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده
مديريت اسنادو مدارك  -بايگاني
صورتهاي مالي (ترازنامه،سود و زيان و سود و زيان انباشته)
صورتهاي مالي (ترازنامه،سود و زيان و سود و زيان انباشته)