سرفصل های حسابداری خدماتی

عناوین سرفصل تعداد ساعت
تعاریف و مفاهيم حسابداری (اصول مفروضات تاریخچه حسابداری) 7
گزارشهاي مالي میان دوره ای- و انواع ترازهای آزمایشی 6
آنالیز پروسه حسابداری از ابتدا تا بستن حسابها (پروسه رسیدگی دفاتر قانونی و نحوه تحریر آن) 8
چگونگي ثبت وقايع مالي شامل صدور سند،  دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر معين و نحوه تحریر دفاتر قانونی 6
حسابداری: وجوه نقد و بانک حسابها و اسناد دریافتنی استهلاک دارایی های ثابت 7
تهيه صورتهاي مالي نهايي، بستن حسابها، سند افتتاحيه، ترازهای آزمایشی 8
اثرات وقايع مالي بر روي فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها 8
تعداد کل ساعت آموزشی 50
 
 
 
اهداف آموزشي:
فراگيران اين دوره پس از كسب مجموعه اي از علوم نظري و علمي، توانايي استفاده از ابزارهاي حسابداري را به صورت كاربردي جهت صدور اسناد، تهيه و تنظيم دفاتر مالي و همچنين تهيه گزارشات ادواري و نهايي بدست خواهند آورد.
 
 
 
مهارت هاي اكتسابي پس از طی دوره:‌
توانايي در تهيه و تنظيم گزارشات مالي، چگونگي ثبت فعاليتهاي مالي در دفاتر، تهيه تراز آزمايشي تعديل حسابها، تنظيم كاربرگ و بستن حسابها