نام دوره سر فصل هاي دوره  
طراحي لباس مقدماتي طراحي فيگور کشیدن فیگور بدن انسان
طراحي لباس 1 استفاده از تکنیکهای آبرنک-گواش
رنگ در طراحي لباس  شناخت چرخه رنگ و مکملها رنگ های گرم و سرد
 الگو 1 شلوار-دامن-پاترون بالاتنه
 دوخت 1 شلوار-دامن-پاترون بالاتنه
پارچه شناسي شناخت پارچه های متفاوت برای مصارف گوناگون در لباس