دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00الگو و مدلسازی 1960902-9p13

فرم ورود مشخصات