دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/04یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00excelمتره و برآورد وضعیت با97/03/08-17Y-S13

فرم ورود مشخصات