دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00excelمتره و برآورد وضعیت با970128-17y-s19

فرم ورود مشخصات