دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/04/25شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30مدیریت تخصصی کافی شاپ97/02/15-10:30SH-14:30

فرم ورود مشخصات