دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/07/27یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21Hardware (A+)97627-17y21s

فرم ورود مشخصات