دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/08/23یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00C#970829-1817Y-S21

فرم ورود مشخصات