دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/07/02شنبه 09:00 تا 14:00,چهارشنبه 09:00 تا 14:00الگو و مدلسازی 197/07/04-9SH-CH14

فرم ورود مشخصات