دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/01/30شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00الگو و مدلسازی 198/01/31-9Z13

فرم ورود مشخصات