دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/04پنجشنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی97/02/06-8P13

فرم ورود مشخصات