دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/02/02دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی97/08/30-9D-CH13

فرم ورود مشخصات