دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/08/23دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی97/08/30-8D-CH13

فرم ورود مشخصات