دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/07/24شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:00اتوکد دو بعدی97/06/17-14Z18

فرم ورود مشخصات