دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/05/29شنبه 14:00 تا 18:00,دوشنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:00اتوکد دو بعدی97/06/10-14Z18

فرم ورود مشخصات