دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/03/05شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00اتوکد دو بعدی97/04/02-18Z22

فرم ورود مشخصات