دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/02شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:00الگو و مدلسازی 297/10/29-9SH14

فرم ورود مشخصات