دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/04/29شنبه 09:00 تا 14:00الگو و مدلسازی 297/05/6-9Y14

فرم ورود مشخصات