دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/09/25پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00نحوه ی تنظیم مالیات برارزش افزوده ونحوه تهیه ی اظهارنامه مالیاتی97/09/29-9P-J13

فرم ورود مشخصات