دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/02/04یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00اتوکد سه بعدی معماری97/03/10-8P13

فرم ورود مشخصات