دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1398/02/02شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00اتوکد سه بعدی معماری98/01/31-17z21

فرم ورود مشخصات