دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/03/31شنبه 19:00 تا 22:00,دوشنبه 19:00 تا 22:00,چهارشنبه 19:00 تا 22:00C#97/4/02-19Z22

فرم ورود مشخصات