دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/05/30یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00C#97/05/23-18Y-S21

فرم ورود مشخصات