دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00C#97/11/11-13P-J18

فرم ورود مشخصات