دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/10/29شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21Windows 896/11/07-17z21

فرم ورود مشخصات