دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/08/28پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00CATIA296/09/16-8pj13

فرم ورود مشخصات