دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/30یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی97-01-19-8y-s13

فرم ورود مشخصات