دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/12/01یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی96/12/15-8y-s13

فرم ورود مشخصات