دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/06/31شنبه 14:30 تا 20:30,یکشنبه 14:30 تا 20:30,دوشنبه 14:30 تا 20:30,سه شنبه 14:30 تا 20:30,چهارشنبه 14:30 تا 20:30,پنجشنبه 14:30 تا 20:30,جمعه 14:30 تا 20:30مدیریت تخصصی کافی شاپ97/02/08-14:30SH-J20:30

فرم ورود مشخصات