دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00ICDL197/10/27-9P-J13

فرم ورود مشخصات