دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/10/27پنجشنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی30\1\97- 8p13

فرم ورود مشخصات