دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/07/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00ICDL Level 1 & ICDL Level 297/09/02-9P-J13

فرم ورود مشخصات