دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/07/29جمعه 08 تا 13Windows Based961225-8j13

فرم ورود مشخصات