دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/09/21یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00C#970806-18y-s21

فرم ورود مشخصات