دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/05/01شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21Server 2012 R2970524-17z21

فرم ورود مشخصات