دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00Server 2012 R297/11/25-9P13

فرم ورود مشخصات