دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/02پنجشنبه 16:30 تا 20:30,جمعه 13:00 تا 18:00Solid Work196122416:30p20:30-13j18

فرم ورود مشخصات