دوره انتخاب شده

تاریخ رزرو ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/11/02پنجشنبه 08:00 تا 13:00اتوکد دو بعدی97/01/30-8p13

فرم ورود مشخصات