فاکتور

تاریخ فاکتور هزینه دوره شماره فاکتور تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1396/11/026,750,00010571042871396/05/24پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00,شنبه 08:00 تا 13:00فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته CSS6فتوشاپ/خصوصی/خانم پورجمعه

فرم ورود مشخصات