فاکتور

تاریخ فاکتور هزینه دوره شماره فاکتور تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/10/277,350,00015896411911397/11/02یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00ICDL Level 1 & ICDL Level 297/11/02-9Y-S13

فرم ورود مشخصات