فاکتور

تاریخ فاکتور هزینه دوره شماره فاکتور تاریخ شروع ساعات تشکیل کلاس نام درس کد دوره
1397/10/277,350,00010164217201397/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00ICDL Level 1 & ICDL Level 297/10/27-9P-J13

فرم ورود مشخصات