ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1حسابداری ویژه بازارکار1398/04/15شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00,یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0018037,200,000
2حسابداری ویژه بازارکار1398/02/06شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0018037,200,000
3مکانیزه وترفندهای اکسل درحسابداری(پکیج)1398/06/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:004510,750,000
4حسابداری صنعتی1398/01/24شنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:005010,000,000
5حسابداری مالی خدماتی1398/01/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00509,700,000
6حسابداری مالی خدماتی1398/05/31یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00509,700,000
7حسابداری مالی بازرگانی1398/09/27شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00407,800,000
8حسابداری مکانیزه1398/06/30شنبه 18:00 تا 21:00,یکشنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00204,870,000
9حسابداری مکانیزه1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00204,870,000
10نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1398/10/15یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00103,740,000
11مالیات برارزش افزوده1398/07/29شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0082,090,000
12حسابداری حقوق دستمزد1398/10/14شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00124,420,000
13ترفندهای اکسل در حسابداری1398/06/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00255,880,000
14حسابداری بازارکار1398/06/12یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018037,200,000
15دیجیتال مارکتینگ1398/11/24پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00246,200,000
16حسابداری ویژه بازار کار1398/07/04پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0018037,200,000
17حسابداری مالی خدماتی1398/07/04پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00509,700,000
18حسابداری مکانیزه1398/07/20شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00704,870,000
19حسابداری ویژه بازار کار1398/08/08شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0018037,200,000
20حسابداری ویژه بازار کار1398/08/09پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0018037,200,000
21حسابداری مالی خدماتی1398/08/09پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00509,700,000
22حسابداری مالی خدماتی1398/08/08شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00509,700,000
23حسابداری با نرم افزار هلو1398/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00308,760,000
24حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم1398/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00307,800,000
25نرم افزار پاتریس1398/07/16شنبه 09:00 تا 12:001018,200,000
26حسابداری مکانیزه1398/08/29شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:007014,300,000
27حسابداری مکانیزه1398/09/28یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:007014,300,000
28حسابداری مکانیزه1398/08/09پنجشنبه 09:00 تا 13:007014,300,000
29حسابداری ویژه بازارکار1398/09/22پنجشنبه 17:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 17:0018037,200,000
30حسابداری مالی خدماتی1398/10/12پنجشنبه 17:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 17:00509,700,000
31حسابداری ویژه بازار کار1398/09/19یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018037,200,000
32حسابداری مالی خدماتی1398/10/08یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00509,700,000
33اکسل در حسابداری1398/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00205,880,000
34حسابداری مکانیزه1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:007014,300,000
35مالیات بر ارزش افزوده1398/10/12پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00102,090,000
36مکانیزه1398/11/05شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:007014,300,000
37مکانیزه1398/11/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007014,300,000
38حسابداری ویژه بازارکار1398/10/08یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018037,200,000
39حسابداری ویژه بازارکار1398/10/12پنجشنبه 17:00 تا 20:00,جمعه 13:00 تا 17:0018037,200,000
40حسابداری ویژه بازارکار1398/11/19شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0018037,200,000
41حسابداری ویژه بازارکار1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0018037,200,000
42حسابداری مالی و خدماتی1398/11/19دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00,شنبه 17:00 تا 21:00509,700,000
43حسابداری مالی خدماتی1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00509,700,000
44حسابداری با نرم افزار هلو1398/11/05شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00308,760,000
45حسابداری با نرم افزار سپیدار سیستم1398/11/05شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00307,800,000
46اکسل در حسابداری1398/11/05شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00205,880,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1398/07/29شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0019229,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1398/09/26یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0017729,000,000
3الگو و دوخت مقدماتی1398/06/30شنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
4الگو و دوخت پیشرفته1398/09/27چهارشنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
5نامشخص1397/11/04دوشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
6خصوصی گلی آبکناری1398/02/1016,000,000
7الگو و دوخت مقدماتی1398/04/04سه شنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
8طراحی لباس مقدماتی1398/07/06شنبه 16:00 تا 19:00,دوشنبه 16:00 تا 19:00,چهارشنبه 16:00 تا 19:0019229,000,000
9الگو و دوخت مقدماتی1398/11/12شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:008419,000,000
10طراحی لباس1398/08/28یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0019229,000,000
11طراحی لباس مقدماتی1398/09/12یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0019229,000,000
12الگو و دوخت مقدماتی1398/11/06یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:008419,000,000
13طراحی لباس مقدماتی1398/11/06یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:0019229,000,000
14طراحی لباس مقدماتی1398/11/12شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0019229,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary 11398/06/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,480,000
2Elementary 21398/02/22یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
3Elementary 31398/10/29یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
41 Pre-intermediate1398/04/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
5Pre-intermediate 21398/05/13یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
6Pre-intermediate 31398/04/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
7Pre-intermediate 41398/11/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
8Intermediate 11398/06/03یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
9Intermediate21398/11/06یکشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
10Intermediate 31398/04/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
11Intermediate 41398/02/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
12Upper-intermediate 11398/02/24یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,700,000
13Upper-intermediate 21398/05/27یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,700,000
14Upper-intermediate 31398/01/28شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00423,960,000
15Upper-intermediate 41398/07/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,700,000
16Upper-intermediate 51398/08/19شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,700,000
17Elementary 21398/10/29یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,340,000
18زبان1398/01/17یکشنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:0010700,000
19زبان1398/01/17شنبه 16:00 تا 20:00106,300,000
20FREE CONVERSATION31398/03/07سه شنبه 19:00 تا 21:00152,100,000
21FREE CONVERSATION31398/03/07سه شنبه 19:00 تا 21:00152,150,000
22FREE CONVERSATION 11398/04/29شنبه 13:00 تا 15:00,چهارشنبه 13:00 تا 15:00423,960,000
23Family & Friend 1A1398/04/09یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:00322,640,000
24free conversation 11398/06/03شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00423,960,000
25ترم زبان1398/04/09یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 213,480,000
26خصوصی میرهادی /زبان1398/04/11یکشنبه 15:30 تا 17,چهارشنبه 15:30 تا 17:00107,000,000
27Intermediate 31398/04/31دوشنبه 18:00 تا 21:00363,450,000
28Intermediate 51398/04/24363,450,000
29Upper-Intermediate 31398/05/27363,700,000
30Advanced 11398/05/27363,800,000
31Advanced 21398/05/27363,800,000
32Advanced 31398/05/27363,800,000
33Advanced 41398/05/27363,800,000
34Advanced 51398/05/27363,800,000
35خصوصی صالحی/زبان1398/04/20پنجشنبه 19:00 تا 21:00183,450,000
36خصوصی مقدسی /زبان1398/04/20پنجشنبه 19:00 تا 21:00183,450,000
37family & friend 1c1398/08/18شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00322,700,000
38خصوصی/زبان/کاشانی1398/05/26106,000,000
39خصوصی/زبان/کهباسی1398/05/22سه شنبه 14:00 تا 16:00,پنجشنبه 15:30 تا 17:302010,000,000
40Intermediate11398/05/28423,660,000
41خصوصی زبان/مکالمه1398/05/29یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:00107,000,000
42تست1398/06/01شنبه 08:00 تا 19:0021,500
43Elementary pack+book1398/07/07شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003614,060,000
44upper-intermediate pack + book1398/07/20شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:003617,280,000
45Intermediate pack+ book1398/06/03یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:003616,160,000
46Family & Friend 1B &1C 6+book1398/07/07یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00325,490,000
47خصوصی/زبان/عابدی1398/06/12یکشنبه 15:30 تا 17,چهارشنبه 15:30 تا 175044,000,000
48خصوصی/زبان/عابدی981398/06/12یکشنبه 15:30 تا 17:00,چهارشنبه 15:30 تا 17:005044,000,000
49خصوصی زیان /محبوبی1398/06/17یکشنبه 12:00 تا 14:00,دوشنبه 12:00 تا 14:00106,000,000
50خصوصی زبان/ظهرابی1398/07/02شنبه 15:00 تا 17:00106,000,000
51زبان خصوصی /سربندی1398/06/28شنبه 12:00 تا 14:00107,000,000
52Elementary 11398/08/12یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,340,000
53خصوصی/ زبان/مقدم1398/06/30شنبه 14:00 تا 16:00106,000,000
54free conversation 21398/07/10شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00424,200,000
55خصوصی زبان /زاهدیان1398/07/13چهارشنبه 19:00 تا 21:00105,400,000
56Elementary 11398/07/28یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,340,000
57free conversation 21398/07/10شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00424,200,000
58free conversation 21398/07/17شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00424,200,000
59pre-intermediate31398/08/12یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
60f&f 1B1398/08/22شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00202,700,000
61Elementary 11398/10/07شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
62family &friend 1C1398/08/22شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00322,700,000
63free conversation 21398/08/30پنجشنبه 15:00 تا 18:00424,200,000
64خصوصی زبان /محمدی/1398/09/02شنبه 09:00 تا 10:00107,000,000
65خصوصی زبان/ ترجمه/جدیدزاده1398/09/02شنبه 09:00 تا 11:0021,200,000
66خصوصی/زبان/شیخ محبوبی1398/09/03شنبه 09:00 تا 18:00106,000,000
67family & friend 2A1398/10/30چهارشنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00322,700,000
68خصوصی زبان / دستگیر1398/09/10یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00107,000,000
69pre-Intermediate 41398/11/05شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
70inter 21398/10/04چهارشنبه 15:00 تا 17:00107,000,000
71EL 11398/10/04چهارشنبه 16:00 تا 18:0053,000,000
72Elementary 11398/11/03پنجشنبه 13:00 تا 17:00,جمعه 13:00 تا 17:00363,340,000
73Elementary 11398/11/06یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
74inter 11398/10/22پنجشنبه 17:00 تا 19:00137,800,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1انوکد2بعدی1398/05/02شنبه 20:00 تا 22:00,دوشنبه 20:00 تا 22:00,چهارشنبه 20:00 تا 22:00608,220,000
2اتوکد3بعدی1398/11/30شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00427,350,000
33D MAX & V-Ray1398/05/09شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0010014,800,000
43D MAX & V-Ray1398/06/28یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0010014,800,000
5V-Ray1398/11/02شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00307,300,000
6Revit1398/10/29یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:006010,200,000
7دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/06/16شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0013822,360,000
8دکوراسیون داخلی متوسطه1398/09/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0012026,820,000
9دکوراسیون داخلی پیشرفته1398/09/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0012027,600,000
10خصوصی/خانم خادمی1398/01/26دوشنبه 08:00 تا 12:00,چهارشنبه 08:00 تا 12:00,سه شنبه 08:00 تا 10:001010,000,000
11خصوصی خانم خادم/دونفر1398/02/15یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:001010,000,000
12اتوکد دوبعدی1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00608,220,000
13اتوکد دوبعدی1398/08/12یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00608,220,000
14اتوکد سه بعدی معماری1398/09/27شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00427,350,000
15طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/07/21یکشنبه 13:00 تا 17:00,سه شنبه 13:00 تا 17:0013822,360,000
16Revit1398/06/20چهارشنبه 09:00 تا 13:0056,400,000
17خصوصی/revit/حامدی1398/06/23شنبه 10:00 تا 13:0067,680,000
18خصوصی/revit/حامدی1398/06/26سه شنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:0067,680,000
193D MAX &V-Ray1398/09/07پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0010014,800,000
20طراحی و دکوراسیون مقدماتی1398/07/09یکشنبه 13:00 تا 17:00,سه شنبه 13:00 تا 17:0013822,360,000
213D MAX &V-Ray1398/09/30شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0010014,800,000
22طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/10/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:0013822,360,000
23طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/10/10یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:0013822,360,000
24sketch up1398/08/26یکشنبه 14:00 تا 17:00271,700,000
25اتوکد دوبعدی1398/09/30شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00608,220,000
26اتوکد دوبعدی1398/10/14شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00608,220,000
273Dmax & V-ray1398/11/04پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0010014,800,000
28طراحی دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/11/05شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:0013822,360,000
29اتوکد دوبعدی1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00608,220,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ICDL PACK1398/06/14پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:001318,080,000
2ICDL Iنوجوانان1398/05/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00505,200,000
3ICDL II1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00633,960,000
4ICDL II1398/06/14یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
5ICDL IIنوجوانان1398/05/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00505,810,000
6ICDL PACK1398/06/12یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
7Word & Excel1398/06/28یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00504,080,000
8Word & Excel1398/04/31شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00504,080,000
9تایپ و تند زنی1398/06/16شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00151,400,000
10EXCEL20161398/06/14یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00242,200,000
11EXCEL20161398/06/28یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00242,200,000
12EXCEL EXPERT 20161398/08/09پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:00242,250,000
13تایپ خصوصی1398/01/17شنبه 17:00 تا 19:00104,200,000
14ICDL PACK1398/06/09شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001318,080,000
15ICDL Iنوجوانان1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00505,200,000
16ICDL I1398/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00684,180,000
17ICDL PACK1398/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:001318,080,000
18ICDL II1398/06/28یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00633,960,000
19ICDL Iنوجوانان1398/07/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00505,200,000
20ICDL IIنوجوانان1398/07/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00505,810,000
21ICDL IIنوجوانان1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00505,810,000
22خصوصی کامپیوتر1398/05/16221,000,000
23ICDL II1398/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00633,960,000
24EXCEL20161398/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00242,200,000
25خصوصی/icdl/کریمی1398/05/22105,000,000
26excel1398/06/15پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00242,200,000
27icdl 11398/06/12یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
28خصوصی کلانتر/ icdl1398/06/05شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:00105,000,000
29ICDL Pack1398/07/15شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:001318,080,000
30ICDL Pack1398/08/24پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:001318,080,000
31ICDL PACK1398/07/14یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
32ICDL 11398/09/14پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00684,180,000
33ICDL 11398/07/16یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
34ICDL 11398/07/15شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00684,180,000
35Word & Excel1398/08/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00504,080,000
36EXCEL1398/11/06یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00242,200,000
37خصوصی/excell/ترابی1398/06/25دوشنبه 12:00 تا 14:30,سه شنبه 12:00 تا 14:3053,400,000
38خصوصی/EXCELL/ترابی1398/07/03شنبه 14:00 تا 16:0021,400,000
39تایپ و تندزنی1398/07/20شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00151,400,000
40خصوصی /اکسل پیشرفته/کاظمی1398/07/01شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30,چهارشنبه 18:00 تا 19:30128,400,000
41icdl 21398/09/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00633,960,000
42word1398/07/02سه شنبه 10:00 تا 14:00127,560,000
43word1398/07/02سه شنبه 13:00 تا 18:00148,820,000
44ICDL II1398/08/23پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00633,960,000
45خصوصی word/امامی1398/07/06شنبه 09:00 تا 13:00106,800,000
46ICDL II1398/07/15شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00633,960,000
47ICDL II1398/08/05یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00633,960,000
48EXCEL20161398/07/15شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00242,200,000
49ICDL PACK1398/07/08دوشنبه 10:00 تا 12:0021,300,000
50ICDL PACK1398/07/22دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:00105,300,000
51خصوصی icdl1398/07/1321,500,000
52ICDL PACK1398/07/20شنبه 08:00 تا 10:003530,000,000
53ICDL Pack1398/09/16شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
54ICDL 11398/09/16شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
55ICDL Pack1398/09/14یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00,پنجشنبه 17:00 تا 20:001318,080,000
56ICDL 11398/09/14یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00,پنجشنبه 17:00 تا 20:00684,180,000
57EXCEL20161398/08/09پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00242,200,000
58تایپ و تندزنی1398/09/11شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00151,400,000
59excel1398/07/20شنبه 20:00 تا 22:0083,420,000
60خصوصی/قدیمی/icdl1398/07/22شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:00105,300,000
61powerpoint1398/08/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00242,200,000
62Word & Excel1398/11/19شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00504,080,000
63ICDL PACK1398/08/01شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:002013,600,000
64EXCEL20161398/08/23پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00242,200,000
65excell expert1398/09/27شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00242,250,000
66excellپیشرفته1398/09/13شنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00242,250,000
67ICDL II1398/09/14پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00633,962,000
68ICDL II1398/08/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
69ICDL II1398/08/27شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00633,960,000
70Word & Excel1398/08/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00504,080,000
71EXCEL20161398/09/14پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00242,200,000
72EXCEL20161398/08/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00242,200,000
73EXCEL20161398/08/25شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00242,200,000
74ICDL II1398/10/13جمعه 09:00 تا 14:00633,960,000
75ICDL II1398/09/29جمعه 09:00 تا 14:00633,960,000
76ICDL II1398/09/17یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
77Word & Excel1398/09/29جمعه 09:00 تا 14:00504,080,000
78EXCEL1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00242,200,000
79EXCEL20161398/09/17یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00242,200,000
80ICDL pack1398/10/24یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
81ّICDL11398/10/22یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
82ICDL pack1398/10/21شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:001318,080,000
83ICDL II1398/09/28یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
84ICDL II1398/10/21شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
85word1398/09/19یکشنبه 14:00 تا 16:00,سه شنبه 14:00 تا 16:00,پنجشنبه 14:00 تا 16:002013,600,000
86تایپ1398/10/16شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00151,400,000
87ICDL1398/10/21شنبه 17:30 تا 21:00,دوشنبه 17:30 تا 21:00,چهارشنبه 17:30 تا 21:00684,180,000
88ّICDL11398/10/24یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
89ّICDL11398/10/27جمعه 14:00 تا 18:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00684,180,000
90ICDL pack1398/11/03پنجشنبه 17:00 تا 21:00,جمعه 14:00 تا 18:001318,080,000
91ICDL II1398/10/06جمعه 09:00 تا 14:00633,960,000
92ICDL pack1398/11/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
93ّICDL11398/11/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
94ICDL II1398/10/25شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
95ICDL II1398/10/19پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00633,960,000
96ّICDL21398/10/25شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
97اکسل پیشرفته1398/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00242,250,000
98اموزش تایپ و تند زنی1398/11/12شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00151,400,000
99internet & windows1398/10/26پنجشنبه 10:00 تا 12:00106,800,000
100power point1398/11/25جمعه 09:00 تا 14:00152,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS & SAFE1398/11/18جمعه 09:00 تا 13:0012022,800,000
2متره برآوردوصورت وضعیت1398/11/04جمعه 09:00 تا 13:00508,600,000
3GIS مقدماتی1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00306,000,000
4MS Project1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00457,500,000
5Primavera P61398/11/18جمعه 13:00 تا 18:00509,000,000
6CATIAمقدماتی1398/09/01جمعه 09:00 تا 13:00647,400,000
7Soid Work I1398/09/08جمعه 13:00 تا 18:00647,150,000
8Soid Work II1398/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00647,490,000
9MATLABمقدماتی1398/11/19شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:00325,700,000
10SPSS I1398/11/18جمعه 13:00 تا 18:00245,700,000
11CATIA II1398/11/18جمعه 09:00 تا 13:00508,500,000
12خصوصی/کتیا/خانم علی محمدی1398/02/13شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:003227,840,000
13کتیا1 خصوصی/آقای محمدرضایی1398/03/25شنبه 09:00 تا 13:003227,840,000
14کتیا2/آقای محمدرضایی1398/03/25شنبه 09:00 تا 13:003228,800,000
15محمودی خصوصی/کتیا1398/04/15شنبه 18:00 تا ,دوشنبه 18:00 تا 107,800,000
16خصوصی/کتیا1/خانم جعفری1398/04/19شنبه 09:00 تا 13:00108,700,000
17خصوصی کتیا/خانم جعفری1398/04/31یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:002219,140,000
18خصوصی کتیا2 محبوبه جعفری1398/05/11یکشنبه 09:00 تا 13:00323,600,000
19خصوصی آقای حسینی1398/05/30پنجشنبه 09:00 تا 13:003624,000,000
20matlab مقدماتی1398/07/08شنبه 13:00 تا 18:00,دوشنبه 13:00 تا 18:00,چهارشنبه 13:00 تا 18:00325,700,000
21solid works11398/11/13یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:00647,150,000
22solid works11398/10/24یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00647,150,000
23safe & etabs1398/08/24جمعه 09:00 تا 13:0012022,800,000
24catia 11398/09/22جمعه 09:00 تا 13:00508,200,000
25Catia 11398/11/17پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00508,200,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Corel Draw1398/05/23شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00304,500,000
2فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1398/06/12یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00608,600,000
3فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1398/08/03پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00608,600,000
4Corel Draw1398/07/15شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00304,500,000
5Illustrator1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,500,000
6In Design1397/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00302,900,000
7طراحی و نقاشی متوسط1398/11/06یکشنبه 10:00 تا 13:30408,060,000
8طراحی و نقاشی متوسط1398/11/05شنبه 15:30 تا 18:30408,060,000
9طراحی و نقاشی پیشرفته1398/11/05شنبه 15:30 تا 18:30408,020,000
10indesign1398/08/17جمعه 09:00 تا 13:00302,900,000
11آآقای صادقی/خصوصی/ایندیزاین1398/03/28شنبه 09:00 تا 13:001510,950,000
12طراحی ونقاشی پایه1398/11/06یکشنبه 10:00 تا 13:30409,900,000
13انیمیشن مقدماتی1398/10/10یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:00406,500,000
14طراحی و نقاشی حرفه ای1398/11/05شنبه 15:30 تا 18:30408,510,000
15فوتوشاپ1398/06/10یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00608,600,000
16خصوصی/کرل/رحیمی1398/06/06چهارشنبه 17:00 تا 19:002,260,000
17فتوشاپ1398/07/05پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00608,600,000
18Corel Draw1398/08/18شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00304,500,000
19indesign1398/11/18جمعه 09:00 تا 13:00302,900,000
20Corel Draw1398/06/24یکشنبه 08:00 تا 10:00,چهارشنبه 08:00 تا 10:00304,500,000
21ایلاستریتور1398/07/04شنبه 10:00 تا 13:00,دوشنبه 10:00 تا 13:00,چهارشنبه 10:00 تا 13:001010,300,000
22تکنیک آبستره رزین1398/08/11شنبه 12:30 تا 15:3033,300,000
23Corel Draw1398/09/06شنبه 09:00 تا 12:00,دوشنبه 09:00 تا 12:00,چهارشنبه 09:00 تا 12:00304,500,000
24Adobe Illustrator1398/09/11شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00405,500,000
25فتوشاپ1398/08/25شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00608,600,000
26فتوشاپ1398/10/14شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00608,600,000
27فتوشاپ1398/09/19یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00608,600,000
28نقاشی1398/08/19شنبه 16:00 تا 18:00,یکشنبه 10:00 تا 13:0009,900,000
29فتوشاپ1398/10/15یکشنبه 16:00 تا 19:00608,600,000
30corel1398/11/01یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00304,500,000
31illustrator1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00405,500,000
32illustrator1398/10/13جمعه 09:00 تا 13:00405,500,000
33فتوشاپ1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00608,600,000
34Illustrator1398/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,500,000
35طراحی و نقاشی پایه1398/11/05شنبه 15:30 تا 18:30609,900,000
36طراحی و نقاشی پیشرفته1398/11/06یکشنبه 10:00 تا 13:30408,020,000
37طراحی ونقاشی حرفه ای1398/11/06یکشنبه 10:00 تا 13:30408,510,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1HardWare1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00515,940,000
2+ Net Work1398/08/24جمعه 09:00 تا 13:00303,600,000
3MCSA Package 20161398/06/07جمعه 13:00 تا 18:00,پنجشنبه 13:00 تا 18:0023036,000,000
4Installing and Configuring Windows10 )70697)1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00426,800,000
5Installation stroge and compute with Windows Server 2016)70-740(1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00519,240,000
6Networking wit Windows Server2016)70741(1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:005410,000,000
7Identiy wite WindowseServer2016(70-742(1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00549,300,000
8خصوصی/لینوکس1398/06/02یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:002024,660,000
9network+1398/06/21جمعه 09:00 تا 13:0003,600,000
10MCSA Package20161398/11/04جمعه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0023036,000,000
11CCNA R&S1398/11/17جمعه 12:00 تا 16:006612,500,000
12CCNP Route1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006015,400,000
13CCNP Switch1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:004211,000,000
14CCNP Tshoot1398/09/29پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00245,500,000
15CCNP PACK1398/11/04جمعه 12:00 تا 16:0010023,500,000
16network+1398/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00303,600,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1آقای پیران/خصوصی/ #C1398/01/31شنبه 09:00 تا 11:003018,300,000
2Web Design I1398/05/27یکشنبه 19:00 تا 22:00,سه شنبه 19:00 تا 22:00708,000,000
3Web Design II1398/07/11پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00448,000,000
4Web Design III1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:005812,000,000
5Web Design Pack1398/05/27یکشنبه 19:00 تا 22:00,سه شنبه 19:00 تا 22:0017224,400,000
6PHP & MY SQL1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:006011,900,000
7c# programming1398/04/13یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00607,240,000
8Web Client Development1398/09/29جمعه 09:00 تا 13:00304,740,000
9Microsoft ASP. Net MVC1398/09/27شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006012,000,000
10SQL Server1398/11/18جمعه 13:00 تا 18:00609,350,000
11Java SE 8.0 Programing1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:00509,000,000
12Java . Advanced1398/08/23پنجشنبه 15:00 تا 18:00,جمعه 15:00 تا 18:005012,100,000
13Android Pack1398/06/01جمعه 13:00 تا 18:005012,150,000
14خانم حسامی/پک وب1398/01/27شنبه 09:00 تا 21:00,دوشنبه 09:00 تا 21:00,سه شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:005044,000,000
15SEO1398/09/29پنجشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 16:00 تا 18:00459,900,000
16Java.SE1398/06/02شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00509,000,000
17Web Design I1398/04/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00708,000,000
18Web Design PACK1398/08/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0017224,400,000
19Web Design I1398/05/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00708,000,000
20Web Design PACK1398/05/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0017224,400,000
21word peress1398/11/04جمعه 13:00 تا 18:00457,750,000
22c# programming1398/06/15پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00607,240,000
23android pack1398/06/15جمعه 13:00 تا 18:007012,150,000
24Android pack1398/08/12یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:007012,150,000
25web design 11398/08/02پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00708,000,000
26C#1398/10/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00607,240,000
27Java SE1398/09/05یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00509,000,000
28Java Advanced1398/10/22یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:005012,100,000
29#C1398/08/30پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00607,240,000
30web design1398/08/23یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0017224,400,000
31Pack web Design1398/08/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0017224,400,000
32web design 11398/08/26یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00708,000,000
33C# Windows Applications1398/10/20جمعه 13:00 تا 18:00508,510,000
34C#1398/10/07شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00607,240,000
35Pack Web Design1398/09/07یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0017224,440,000
36Web Design 11398/09/07یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:00708,000,000
37Android Pack1398/10/22یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:007012,150,000
38python1398/09/30شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00609,000,000
39C++1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00607,500,000
40Java SE.8.0 programming1398/10/19پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00509,000,000
41ٌWeb design 11398/10/11شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00708,000,000
42pack web design1398/10/11شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0017224,440,000
43pack web design1398/09/29پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0017224,440,000
44web client خصوصی1398/09/27شنبه 15:00 تا 17:00,دوشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 12:00 تا 14:301013,150,000
45pack web design1398/11/01یکشنبه 18:30 تا 21:00,سه شنبه 18:30 تا 21:0017224,440,000
46pack web design1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:0017224,440,000
47web design 2,31398/10/13پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0010220,000,000
48web client1398/10/07شنبه 15:00 تا 17:00,دوشنبه 15:00 تا 17:0057,200,000
491 web design1398/11/01یکشنبه 18:30 تا 21:00,سه شنبه 18:30 تا 21:00708,000,000
501 web design1398/11/03پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00708,000,000
51WEB I1398/10/14یکشنبه 09:00 تا 12:0032,500,000
52پایتون1398/11/12شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00609,000,000
53Microsoft ASP.Net MVC1398/11/12شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:006012,000,000
54WEB II1398/11/26شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00448,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1398/06/11شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0011021,950,000
2عکاسی دیجیتال1398/02/18شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0011021,950,000
3روتوش عکاسی1398/11/14شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00459,720,000
4گریم متعادل سازی1398/11/05شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:005427,270,000
5پوست و زیبائی1398/06/02شنبه 14:30 تا 20:30,دوشنبه 14:30 تا 20:306027,000,000
6Edius1398/11/17پنجشنبه 13:00 تا 18:00368,610,000
7پریمیر1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:004810,450,000
8After Effect1398/07/05جمعه 09:00 تا 12:007818,150,000
9مایا مقدماتی1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006316,390,000
10مایا پیشرفته1398/11/17پنجشنبه 09:00 تا 13:0012019,850,000
11عکاسی دیجیتال1398/04/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0011021,950,000
12مایامقدماتی/مایاپیشرفته1398/03/28شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:00,چهارشنبه 09:00 تا 14:007070,000,000
13پوست و زیبائی1398/09/27شنبه 08:00 تا 14:006027,000,000
14عکاسی دیجیتال1398/07/23سه شنبه 18:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 18:0011021,950,000
15پریمیر1398/11/03پنجشنبه 09:00 تا 12:004810,450,000
16After Effect1398/11/18جمعه 09:00 تا 12:007818,150,000
17عکاسی دیجیتال1398/11/12یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0011021,950,000
18مراقبت پوست و مو زیبایی1398/10/14شنبه 08:00 تا 14:006027,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1کاست کنترل1398/05/26شنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:303228,500,000
2دوره تخصصی کافی شاپ(عادی)1398/06/01جمعه 10:30 تا 15:303232,850,000
3آموزش مدیریت تخصصی کافی شاپ1398/06/02شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:303232,850,000
4دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد1398/06/06چهارشنبه 16:30 تا 20:303229,000,000
5دوره تخصصی باریستا1398/06/03یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303232,000,000
6دوره تخصصی فینگرفود1398/10/21یکشنبه 10:30 تا 15:30,شنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:302727,000,000
7دوره تخصصی آشپزی ملل1398/06/14پنجشنبه 10:30 تا 16:306045,000,000
8کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ1398/06/03یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:301216,000,000
9مدیریت تخصصی کافی شاپ1398/05/21دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:30,شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:303232,850,000
10دوره تخصصی آشپزی ملل1398/08/10جمعه 10:30 تا 16:30045,000,000
11دوره تخصصی باریستا1398/11/13یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303232,000,000
12دوره تخصصی نوشیدنی های سرد1398/08/22چهارشنبه 17:00 تا 21:00029,000,000
13دوره تخصصی کافی شاپ1398/11/12شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:303232,850,000
14مدیریت و راه اندازی کافه رستوران و اصول تشریفات1398/10/19پنجشنبه 10:30 تا 14:304228,200,000
15دوره تخصصی کافی شاپ(فشرده)1398/08/04دوشنبه 11:00 تا 15:00,سه شنبه 11:00 تا 15:00,چهارشنبه 11:00 تا 15:00,پنجشنبه 11:00 تا 15:00,جمعه 11:00 تا 15:00,شنبه 11:00 تا 15:00,یکشنبه 11:00 تا 15:00,دوشنبه 11:00 تا 15:00032,850,000
16کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ1398/08/26یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:30016,000,000
17کاست کنترل1398/08/26یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30028,500,000
18فینگر فود1398/08/25شنبه 10:30 تا 15:30,دوشنبه 10:30 تا 15:30027,000,000
19دوره تخصصی هتلداری1398/08/27دوشنبه 14:30 تا ,دوشنبه 14:30 تا 20:308032,500,000
20اشپزی ملل1398/11/24پنجشنبه 10:30 تا 16:306045,000,000
21کارگاه شکلات دست ساز1398/10/12پنجشنبه 10:00 تا 15:00,جمعه 10:00 تا 15:001017,000,000
22مدیریت تخصصی کافی شاپ(فشرده)1398/10/21شنبه 10:30 تا 14:30,یکشنبه 10:30 تا 14:30,دوشنبه 10:30 تا 14:30,سه شنبه 10:30 تا 14:30,چهارشنبه 10:30 تا 14:30,پنجشنبه 10:30 تا 14:30,جمعه 10:30 تا 14:303232,850,000
23مراقبت پوست و مو زیبایی1398/11/03پنجشنبه 17:30 تا 20:30,جمعه 17:30 تا 20:306027,000,000
24مدیریت تخصصی کافی شاپ1398/10/13جمعه 10:30 تا 15:303232,850,000
25اسنوبرد1398/10/25چهارشنبه 09:00 تا 14:00,پنجشنبه 09:00 تا 14:00,جمعه 09:00 تا 14:001612,000,000
26TRX:تمرینات پرتابل(ویژه بانوان)1398/11/03پنجشنبه 11:00 تا 16:00,جمعه 11:00 تا 16:006020,000,000
27ُTRX:تمرینات پرتابل (ویژه آقایان)1398/11/03پنجشنبه 16:00 تا 21:00,جمعه 16:00 تا 21:006020,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ورکشاپ طراحی و نقاشی1398/02/15یکشنبه 18:00 تا 21:003
2ترفندهای اکسل1398/05/02چهارشنبه 17:00 تا 21:004
3آموزش ۱۰ ترفند یادگیری زبان1398/05/10پنجشنبه 18:00 تا 21:00
4وركشاپ گريم1398/06/14پنجشنبه 10:00 تا 13:00
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1گیتار مقدماتی1398/11/02شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:002715,000,000
2گیتار مقدماتی1398/11/06یکشنبه 14:00 تا 17:00,سه شنبه 14:00 تا 17:002715,000,000
3پیانو مقدماتی1398/11/05شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:002715,000,000