ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1حسابداری ویژه بازارکار1398/04/15شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00,یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:0018037,200,000
2حسابداری ویژه بازارکار1398/02/06شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0018037,200,000
3مکانیزه وترفندهای اکسل درحسابداری(پکیج)1398/06/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:004510,750,000
4حسابداری صنعتی1398/01/24شنبه 14:00 تا 18:00,چهارشنبه 14:00 تا 18:005010,000,000
5حسابداری مالی خدماتی1398/01/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00509,700,000
6حسابداری مالی خدماتی1398/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00509,700,000
7حسابداری مالی بازرگانی1398/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00407,800,000
8حسابداری مکانیزه1398/06/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00204,870,000
9حسابداری مکانیزه1398/06/28پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00204,870,000
10نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1398/04/31شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00103,740,000
11مالیات برارزش افزوده1398/04/31شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0082,090,000
12حسابداری حقوق دستمزد1398/05/30شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:00124,420,000
13ترفندهای اکسل در حسابداری1398/06/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00255,880,000
14حسابداری بازارکار1398/05/22یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0018037,200,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1طراحی لباس مقدماتی1398/05/09شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0019229,000,000
2طراحی لباس پیشرفته1398/06/17یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:0017729,000,000
3الگو و دوخت مقدماتی1398/05/05شنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
4الگو و دوخت پیشرفته1398/05/30چهارشنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
5نامشخص1397/11/04دوشنبه 09:00 تا 14:008419,000,000
6خصوصی گلی آبکناری1398/02/1016,000,000
7الگو و دوخت مقدماتی1398/04/04سه شنبه 16:00 تا 20:008419,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary 11398/04/29شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00363,340,000
2Elementary 21398/02/22یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
3Elementary 31398/03/12یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,340,000
41 Pre-intermediate1398/04/26یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
5Pre-intermediate 21398/05/06یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
6Pre-intermediate 31398/04/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
7Pre-intermediate 41398/03/11شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
8Intermediate 11398/04/30یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
9Intermediate21398/01/19دوشنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00363,450,000
10Intermediate 31398/04/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
11Intermediate 41398/02/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,450,000
12Upper-intermediate 11398/02/24یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,700,000
13Upper-intermediate 21398/05/06یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00363,700,000
14Upper-intermediate 31398/01/28شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00423,960,000
15Upper-intermediate 41398/07/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,700,000
16Upper-intermediate 51398/08/19شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00363,700,000
17Elementary 21398/01/27یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00423,480,000
18زبان1398/01/17یکشنبه 15:00 تا 17:00,چهارشنبه 15:00 تا 17:0010700,000
19زبان1398/01/17شنبه 16:00 تا 20:00106,300,000
20FREE CONVERSATION31398/03/07سه شنبه 19:00 تا 21:00152,100,000
21FREE CONVERSATION31398/03/07سه شنبه 19:00 تا 21:00152,150,000
22FREE CONVERSATION 11398/04/29شنبه 13:00 تا 15:00,چهارشنبه 13:00 تا 15:00423,960,000
23Family & Friend 1A1398/04/09یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:00322,640,000
24free conversation 11398/04/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00423,960,000
25ترم زبان1398/04/09یکشنبه 19 تا 21,سه شنبه 19 تا 213,480,000
26خصوصی میرهادی /زبان1398/04/11یکشنبه 15:30 تا 17,چهارشنبه 15:30 تا 17:00107,000,000
27Intermediate 31398/04/31دوشنبه 18:00 تا 21:00363,450,000
28Intermediate 51398/04/24363,450,000
29Upper-Intermediate 31398/05/27363,700,000
30Advanced 11398/05/27363,800,000
31Advanced 21398/05/27363,800,000
32Advanced 31398/05/27363,800,000
33Advanced 41398/05/27363,800,000
34Advanced 51398/05/27363,800,000
35خصوصی صالحی/زبان1398/04/20پنجشنبه 19:00 تا 21:00183,450,000
36خصوصی مقدسی /زبان1398/04/20پنجشنبه 19:00 تا 21:00183,450,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1انوکد2بعدی1398/05/02شنبه 20:00 تا 22:00,دوشنبه 20:00 تا 22:00,چهارشنبه 20:00 تا 22:00608,220,000
2اتوکد3بعدی1398/05/16شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:00427,350,000
33D MAX & V-Ray1398/05/09شنبه 17:00 تا 20:00,دوشنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:0010014,800,000
43D MAX & V-Ray1398/04/06یکشنبه 13:00 تا 17:00,سه شنبه 13:00 تا 17:00,پنجشنبه 13:00 تا 17:0010014,800,000
5V-Ray1398/06/26یکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:00307,300,000
6Revit1398/06/31سه شنبه 18:00 تا 22:00,یکشنبه 18:00 تا 22:00,پنجشنبه 18:00 تا 22:006010,200,000
7دکوراسیون داخلی مقدماتی1398/05/30شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:0013822,360,000
8دکوراسیون داخلی متوسطه1398/03/30یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0012026,820,000
9دکوراسیون داخلی پیشرفته1398/03/30یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:0012027,600,000
10خصوصی/خانم خادمی1398/01/26دوشنبه 08:00 تا 12:00,چهارشنبه 08:00 تا 12:00,سه شنبه 08:00 تا 10:001010,000,000
11خصوصی خانم خادم/دونفر1398/02/15یکشنبه 09:00 تا 12:00,سه شنبه 09:00 تا 12:001010,000,000
12اتوکد دوبعدی1398/04/13یکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:00,پنجشنبه 18:00 تا 22:00608,220,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ICDL PACK1398/04/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:001318,080,000
2ICDL Iنوجوانان1398/05/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00505,200,000
3ICDL I1398/04/30یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00684,180,000
4ICDL II1398/05/25پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00633,960,000
5ICDL IIنوجوانان1398/05/01یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00505,810,000
6ICDL PACK1398/04/30یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:001318,080,000
7Word & Excel1398/03/09پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00504,080,000
8Word & Excel1398/04/31شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00504,080,000
9تایپ و تند زنی1398/06/14یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00151,400,000
10EXCEL20161398/04/06پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00242,200,000
11EXCEL20161398/05/30شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00242,200,000
12EXCEL EXPERT 20161398/05/18جمعه 09:00 تا 13:00242,250,000
13تایپ خصوصی1398/01/17شنبه 17:00 تا 19:00104,200,000
14ICDL PACK1398/04/19شنبه 18:00 تا 22:00,دوشنبه 18:00 تا 22:00,چهارشنبه 18:00 تا 22:001318,080,000
15ICDL Iنوجوانان1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00505,200,000
16ICDL I1398/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:00684,180,000
17ICDL PACK1398/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00,پنجشنبه 17:00 تا 21:001318,080,000
18ICDL II1398/05/30شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00633,960,000
19ICDL Iنوجوانان1398/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00505,200,000
20ICDL IIنوجوانان1398/05/01شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,یکشنبه 09:00 تا 13:00505,810,000
21ICDL IIنوجوانان1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00505,810,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS & SAFE1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:0012022,800,000
2متره برآوردوصورت وضعیت1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:00508,600,000
3GIS مقدماتی1398/03/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00306,000,000
4MS Project1398/03/30پنجشنبه 09:00 تا 13:00457,500,000
5Primavera P61398/03/31جمعه 13:00 تا 18:00509,000,000
6CATIAمقدماتی1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:00647,400,000
7Soid Work I1398/02/20جمعه 13:00 تا 18:00647,150,000
8Soid Work II1398/04/21جمعه 13:00 تا 18:00648,500,000
9MATLABمقدماتی1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:00325,700,000
10SPSS I1398/03/31جمعه 13:00 تا 18:00266,700,000
11CATIA II1398/03/31جمعه 09:00 تا 13:00647,660,000
12خصوصی/کتیا/خانم علی محمدی1398/02/13شنبه 10:00 تا 14:00,دوشنبه 10:00 تا 14:00,چهارشنبه 10:00 تا 14:003227,840,000
13کتیا1 خصوصی/آقای محمدرضایی1398/03/25شنبه 09:00 تا 13:003227,840,000
14کتیا2/آقای محمدرضایی1398/03/25شنبه 09:00 تا 13:003228,800,000
15محمودی خصوصی/کتیا1398/04/15شنبه 18:00 تا ,دوشنبه 18:00 تا 107,800,000
16خصوصی/کتیا1/خانم جعفری1398/04/19شنبه 09:00 تا 13:00108,700,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Corel Draw1398/05/16شنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00304,500,000
2فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1398/05/27یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00608,600,000
3فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1398/06/07پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00608,600,000
4Corel Draw1398/03/30پنجشنبه 13:00 تا 17:00304,500,000
5Illustrator1398/05/17پنجشنبه 09:00 تا 13:00405,500,000
6In Design1397/11/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00302,900,000
7نقاشی مقدماتی1398/04/29شنبه 15:30 تا 18:30,یکشنبه 10:00 تا 13:30809,900,000
8نقاشی متوسط1398/04/30شنبه 15:30 تا 18:30,یکشنبه 10:00 تا 13:30408,060,000
9طراحی و نقاشی پیشرفته1398/04/30شنبه 15:30 تا 18:30,یکشنبه 10:00 تا 13:30408,020,000
10indesign1398/05/03پنجشنبه 09:00 تا 13:00302,900,000
11آآقای صادقی/خصوصی/ایندیزاین1398/03/28شنبه 09:00 تا 13:001510,950,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1HardWare1398/06/29جمعه 09:00 تا 13:00515,940,000
2+ Net Work1398/05/31پنجشنبه 13:00 تا 18:00303,600,000
3MCSA Package 20161398/05/24جمعه 13:00 تا 18:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:0023036,000,000
4Installing and Configuring Windows10 )70697)1398/04/27پنجشنبه 13:00 تا 17:00426,800,000
5Installation stroge and compute with Windows Server 2016)70-740(1398/04/26شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00519,240,000
6Networking wit Windows Server2016)70741(1398/04/26شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:005410,000,000
7Identiy wite WindowseServer2016(70-742(1398/05/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:00549,300,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1آقای پیران/خصوصی/ #C1398/01/31شنبه 09:00 تا 11:003018,300,000
2Web Design I1398/05/20یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:00708,000,000
3Web Design II1398/02/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00448,000,000
4Web Design III1398/03/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:005812,000,000
5Web Design Pack1398/05/20یکشنبه 20:00 تا 22:00,سه شنبه 20:00 تا 22:0017224,400,000
6PHP & MY SQL1398/04/21جمعه 09:00 تا 13:006011,900,000
7c# programming1398/05/13یکشنبه 09:00 تا 13:00,سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00607,240,000
8C# Windows Applications1398/04/28جمعه 13:00 تا 18:00508,510,000
9Web Client Development1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:00304,740,000
10Microsoft ASP. Net MVC1398/04/26شنبه 14:00 تا 17:00,چهارشنبه 14:00 تا 17:003012,000,000
11SQL Server 20161398/05/25جمعه 13:00 تا 18:00609,350,000
12Java SE 8.0 Programing1398/04/28جمعه 09:00 تا 13:00509,000,000
13Java . Advanced1398/05/25جمعه 09:00 تا 13:005012,100,000
14Android Pack1398/05/25جمعه 09:00 تا 13:005012,150,000
15خانم حسامی/پک وب1398/01/27شنبه 09:00 تا 21:00,دوشنبه 09:00 تا 21:00,سه شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:005044,000,000
16SEO1398/04/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00459,900,000
17Java.SE1398/04/18سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00509,000,000
18Web Design I1398/04/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:00708,000,000
19Web Design PACK1398/04/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00,جمعه 13:00 تا 18:0017224,400,000
20Web Design I1398/05/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00708,000,000
21Web Design PACK1398/05/02شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0017224,400,000
22word peress1398/04/28جمعه 13:00 تا 18:00457,750,000
23c# programming1398/03/08پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:00607,240,000
24Android Pack1398/05/31سه شنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:007012,150,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1عکاسی دیجیتال1398/05/30شنبه 18:00 تا 21:00,دوشنبه 18:00 تا 21:00,چهارشنبه 18:00 تا 21:0011021,950,000
2عکاسی دیجیتال1398/02/18شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:0011021,950,000
3روتوش عکاسی1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00459,720,000
4گریم متعادل سازی1398/05/31یکشنبه 18:00 تا 21:00,سه شنبه 18:00 تا 21:00,پنجشنبه 18:00 تا 21:005427,270,000
5پوست و زیبائی1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 14:006027,000,000
6Edius1398/05/31پنجشنبه 13:00 تا 18:00368,610,000
7پریمیر1398/05/25جمعه 09:00 تا 13:004810,450,000
8After Effect1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:004818,150,000
9مایا مقدماتی1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:006316,390,000
10مایا پیشرفته1398/05/31پنجشنبه 09:00 تا 13:0012019,850,000
11عکاسی دیجیتال1398/04/24پنجشنبه 09:00 تا 13:00,جمعه 09:00 تا 13:0011021,950,000
12مایامقدماتی/مایاپیشرفته1398/03/28شنبه 09:00 تا 14:00,دوشنبه 09:00 تا 14:00,چهارشنبه 09:00 تا 14:007070,000,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1دوره تخصصی باریستا(فشرده)1398/04/15شنبه 10:30 تا 16:30,پنجشنبه 10:30 تا 16:303232,000,000
2دوره تخصصی کافی شاپ(عادی)1398/02/22یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:30028,500,000
3آموزش مدیریت تخصصی کافی شاپ1398/04/10شنبه 16:30 تا 20:30,دوشنبه 16:30 تا 20:303232,850,000
4دوره تخصصی نوشیدنیهای سرد1398/05/09چهارشنبه 16:30 تا 20:303229,000,000
5دوره تخصصی باریستا1398/04/11یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303232,000,000
6دوره تخصصی فینگرفود1398/04/09یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:302727,000,000
7دوره تخصصی آشپزی ملل1398/04/13پنجشنبه 10:30 تا 16:306045,000,000
8کارگاه تخصصی صبحانه و برانچ1398/04/23یکشنبه 10:30 تا 15:30,سه شنبه 10:30 تا 15:301216,000,000
9کارگاه تخصصی شکلات دست ساز1398/06/27سه شنبه 10:30 تا 15:30,چهارشنبه 10:30 تا 15:301017,000,000
10مدیریت راه اندازی کافه رستوران1398/04/20پنجشنبه 10:30 تا 14:304228,200,000
11مدیریت تخصصی کافی شاپ1398/04/16یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:303232,850,000
ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ورکشاپ طراحی و نقاشی1398/02/15یکشنبه 18:00 تا 21:003
2ترفندهای اکسل1398/05/02چهارشنبه 17:00 تا 21:004