ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS&SAFE I1397/06/30جمعه 08:00 تا 13:009012,000,000
2متره برآوردوصورت وضعیت باEXCEL1397/07/16دوشنبه 14:00 تا 19:00607,900,000
3GISمقدماتی1397/06/29پنجشنبه 08:00 تا 13:00304,500,000
4MS PROJECT1397/07/23دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00607,500,000
5برنامه ریزی و کنترل پروژهp61397/06/30جمعه 13:00 تا 18:00608,500,000
6catia I1397/06/30جمعه 08:00 تا 13:00646,600,000
7SOLID WORKS I1397/05/19جمعه 08:00 تا 13:00646,450,000
8MATLABمقدماتی1397/06/30جمعه 13:00 تا 18:00324,300,000
9SPSS1397/06/30جمعه 13:00 تا 18:00394,500,000
10GIS مقدماتی/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
11solidخصوصی/علی اکبرزاده1397/06/09چهارشنبه 16:00 تا 21:0042,000,000
1297/03/02/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
13SOLID II1397/06/30جمعه 08:00 تا 13:00646,700,000
14CATIA II1397/06/29یکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:00,پنجشنبه 18:00 تا 22:00646,800,000