ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1ETABS&SAFE I1397/10/28جمعه 09:00 تا 13:0012019,500,000
2متره برآوردوصورت وضعیت باEXCEL1397/10/28جمعه 13:00 تا 18:00607,900,000
3GISمقدماتی1397/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00304,500,000
4MS PROJECT1397/10/27پنجشنبه 09:00 تا 13:00607,500,000
5برنامه ریزی و کنترل پروژهp61397/10/28جمعه 13:00 تا 18:00608,500,000
6catia I1397/10/28جمعه 09:00 تا 13:00647,400,000
7SOLID WORKS I1397/10/28جمعه 09:00 تا 13:00647,150,000
8MATLABمقدماتی1397/10/28جمعه 13:00 تا 18:00324,300,000
9SPSS1397/10/28جمعه 13:00 تا 18:00394,800,000
10GIS مقدماتی/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
11solidخصوصی/مهدی پوستینی1397/09/02شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00106,500,000
1297/03/02/خصوصی/آقای مرادی1397/03/01چهارشنبه 19:00 تا 21:00,پنجشنبه 19:00 تا 21:00106,000,000
13SOLID II1397/10/28جمعه 09:00 تا 13:00649,350,000
14CATIA II1397/11/05جمعه 09:00 تا 13:00647,850,000
15خصوصی/همایی21397/08/25108,500,000
16خصوصی/کتیا/میراحمدیان1397/09/05یکشنبه 09:00 تا 11:00,دوشنبه 09:00 تا 11:00,سه شنبه 09:00 تا 11:00,چهارشنبه 09:00 تا 11:002014,000,000
17خصوصی/خانم شیخ بابائی1397/09/07شنبه 09:00 تا 13:00,دوشنبه 09:00 تا 13:00,چهارشنبه 09:00 تا 13:00,پنجشنبه 09:00 تا 13:00206,000,000
18مجیدیان/خصوصی/کتیا1397/09/11چهارشنبه 12:00 تا 15:003214,400,000
19خصوصی/abaquse1/مجیدیان1397/09/13چهارشنبه 09:00 تا 12:003014,700,000
20خصوصی/fluent/مجیدیان1397/09/13دوشنبه 09:00 تا 12:002310,810,000
21خصوصی/شیخ بابائی1397/09/14سه شنبه 13:00 تا 19:0063,300,000