ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1خصوصی/طراحی آزاد درک هندسه1396/08/03شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00105,000,000
2خصوصی/اتوکد2/آقای آگاهی1396/11/13شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:003014,500,000
3اتوکد سه بعدی معماری1396/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:005,768,400
43D Max beginners to Advanced1397/01/19دوشنبه 13:00 تا 16:00,چهارشنبه 13:00 تا 16:0010010,320,000
5آموزش V-Ray1396/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:006,325,000
6راینو در معماری1396/02/30شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,072,000
7Sketchup & Vray1396/04/28شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:004,032,000
8Revit1396/05/01شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:007,452,000
9نقشه خوانی نقشه های ساختمانی1396/02/19یکشنبه 15:00 تا 17:00,سه شنبه 15:00 تا 17:001,713,500
10تبدیل نقشه فاز یک به دو1396/02/21پنجشنبه 08:00 تا 13:003,300,500
11اسکیس و راندو1396/03/10چهارشنبه 13:00 تا 17:007,452,000
12معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/06/13شنبه 11:00 تا 14:00,دوشنبه 11:00 تا 14:00,چهارشنبه 11:00 تا 14:00022,140,000
13معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/04/27یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0022,140,000
14اتوکد دو بعدی1396/04/18یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:006,831,000
153D Max1396/05/01شنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00,یکشنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0010,312,500
163D Max1396/04/16جمعه 13:00 تا 18:0010,312,500
17راینو در معماری1396/05/01یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:006,072,000
18ترسیم فنی1396/03/07پنجشنبه تا 3,120,000
193D Max1396/05/01شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0010,312,500
20اسکیس و راندو1396/05/01پنجشنبه 13:00 تا 18:007,452,000
21خصوصی اتوکد/میرزاخانی1396/09/26سه شنبه 09:00 تا 11:00,پنجشنبه 09:00 تا 11:00207,000,000
22Revit1396/12/24پنجشنبه 14:00 تا 18:00607,460,000
23نقشه کشی ساختمان1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:007,590,000
24اتوکد دو بعدی1396/04/24شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:006,831,000
253D Max1397/02/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0010010,320,000
26دکوراسیون پیشرفته951396/04/2311,000,000
27اتوکد دوبعدی1397/01/19یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00605,730,000
28اتوکد سه بعدی1397/01/23پنجشنبه 08:00 تا 13:00425,070,000
293D Max1397/01/19یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0010010,320,000
30آموزش V-Ray1397/01/27شنبه 13:00 تا 17:00,دوشنبه 13:00 تا 17:00,چهارشنبه 13:00 تا 17:00306,320,000
31راینو در معماری1396/06/09جمعه 08:00 تا 13:00606,080,000
32Sketchup & Vray1396/07/13پنجشنبه 13:00 تا 18:00604,040,000
33Revit1396/09/12یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:00607,460,000
34اسکیس و راندو1396/07/06پنجشنبه 13:00 تا 18:00507,460,000
35(20%تخفیف) 3D Max1396/06/02010,320,000
36طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/12/15یکشنبه 08:00 تا 13:00,سه شنبه 08:00 تا 13:0024622,140,000
37طراحی و دکوراسیون داخلی مقدماتی1396/12/26پنجشنبه 13:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 19:0024622,140,000
38اتوکد دو بعدی1397/01/30پنجشنبه 08:00 تا 13:00605,730,000
39طراحی دکوراسیون پیشرفته1396/11/11شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:0025223,940,000
40طراحی دکوراسیون پیشرفته1396/11/26پنجشنبه 13:00 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 19:0025223,940,000
41اتوکد 2 بعدی1397/01/30پنجشنبه 08:00 تا 13:00605,730,000
42اتوکد دوبعدی1397/01/30پنجشنبه 08 تا 135,730,000
43اتوکد دوبعدی1397/01/30پنجشنبه 08 تا 135,730,000