ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Network+1397/05/07یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:00303,250,000
2Windows Server 2012R2 Exam 70-4101397/05/24شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21487,100,000
3(Administering Windows Server 2012 R2 (70-4111397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21578,400,000
4(Configuring Advance Windows Server 2012 R2(70-4121397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 216910,650,000
5Designing & Implementing Infrastructure1397/03/23شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21243,850,000
6Installing and Configuring Windows 101397/05/24شنبه 17 تا 21,دوشنبه 17 تا 21,چهارشنبه 17 تا 21426,150,000
7Hardware(A+1397/05/30یکشنبه 17 تا 21,سه شنبه 17 تا 21515,400,000