ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1فتوشاپ1396/04/14شنبه 17:00 تا 21:00,دوشنبه 17:00 تا 21:00,چهارشنبه 17:00 تا 21:006,210,000
2Corel Draw1396/02/21پنجشنبه 08:00 تا 13:004,111,250
3Adobe Indesign1396/06/02پنجشنبه 8 تا 1306,325,000
4Adobe Illustrator cs41396/04/19چهارشنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,شنبه 19:00 تا 21:004,320,000
5فتوشاپ1396/04/23جمعه 13:00 تا 18:006,210,000
6فتوشاپ1396/05/01یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,210,000
7معصومه مریدی خصوصی فتوشاپ1396/02/102,000,000
8Corel Draw1396/04/07شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,111,250
9فتوشاپ1396/04/22پنجشنبه 08:00 تا 13:006,210,000
10Corel1396/04/21شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:004,111,250
11Corel1396/04/19جمعه 13:00 تا 18:004,111,250
12Indesign1396/04/20یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:006,325,000
13corel1396/04/20یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:004,111,250
14فتوشاپ1396/12/19شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00606,210,000
15فتوشاپ1397/02/07جمعه 08:00 تا 13:00606,210,000
16Corel Draw1396/08/29شنبه 08:00 تا 13:00,دوشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 08:00 تا 13:00303,600,000
17(20%تخفیف) Corel Draw1396/05/08یکشنبه 11:00 تا 14:00,سه شنبه 11:00 تا 14:0003,600,000
18Adobe Illustrator1396/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:00404,320,000
19مهدیس ملکوتی خواه 6ساعت خصوصی1396/05/11شنبه 8 تا 11,یکشنبه 8 تا 111,800,000
20فتوشاپ مقدماتی تا پیشرفته1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:006,210,000
21corel draw1397/01/29شنبه 10:00 تا 12:00,دوشنبه 10:00 تا 12:00,چهارشنبه 10:00 تا 12:00303,600,000
22ADOBE ILLUSTRATOR1397/02/14جمعه 13:00 تا 18:00404,320,000
23Adobe In Design1396/06/02پنجشنبه 08:00 تا 13:004,320,000
24فتوشاپ/خصوصی/خانم پورجمعه1396/05/24پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 08:00 تا 13:00,شنبه 08:00 تا 13:006,750,000
25Adobe In Design1397/01/30پنجشنبه 13:00 تا 16:00404,320,000
26ایلسترایتور/خانم حسامی/خصوصی1396/07/04104,500,000
27خصوصی/ایلسترایتور/خانم قصری1396/07/09یکشنبه 11:00 تا 13:00,سه شنبه 11:00 تا 13:00104,500,000
28COREL1396/11/19پنجشنبه 13:00 تا 18:00303,600,000
29INDESIGN-محمدی1396/12/15شنبه 8 تا 10,دوشنبه 8 تا 107,500,000