ردیفنام دورهتاریخ شروع دورهروز و ساعتمدت (ساعت)شهریه (ریال)ثبت نام
1Elementary 11397/01/22شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00422,900,000
2Elemetary21397/02/01شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00422,900,000
3pre_intermediate 11397/08/05شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
4pre-intermediate 31397/09/13یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00423,050,000
5Intermediate 11397/07/14شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00423,050,000
6Intermediate 31397/07/01یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
7Upper_intermediate 11397/02/03دوشنبه 18:00 تا 21:00423,500,000
8Elementary 31397/02/18یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00422,900,000
9pre_intermediate 21397/02/02423,050,000
10Intermediate 21397/02/19423,050,000
11Intermediate 41397/10/09یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
12Upper_intermediate 21397/02/24423,300,000
13Upper_intermediate 31397/02/17423,300,000
14Upper_intermediate41397/02/24دوشنبه 1900 تا 21:00,چهارشنبه 1900 تا 21:00423,300,000
15Upper_intermediate 51397/02/23423,300,000
16Family &Friend1A1397/02/15شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,050,000
17Family &friend 1A1397/01/19422,050,000
18family & friend 1B1397/01/23پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
19family & friend 1c1397/01/28422,050,000
20damily & friend 2A1397/01/29422,050,000
21Family& friend 2B1397/02/09یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00422,050,000
22Family& friend 2C1397/01/23422,050,000
23Family& friend 3A1397/01/23پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
24Family& friend 3B1397/01/28422,050,000
25Family& friend 3C1397/01/22شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00422,050,000
26Family& friend 3C1397/01/30پنجشنبه 10:00 تا 13:00422,050,000
27Family& friend 4A1397/02/24422,050,000
28Family& friend 4B1397/02/25422,050,000
29Family& friend 4B1397/02/23422,050,000
30Family& friend 4C1397/02/24422,050,000
31Family& friend 5A1397/02/24422,050,000
32family & friend 5B1397/02/30422,050,000
33Family& friend 5C1397/02/16422,050,000
34Family& friend 6A1397/02/09422,050,000
35Family& friend 6B1397/02/02422,050,000
36Family& friend 6C1397/02/13422,050,000
37pre_intermediate 41397/02/18423,050,000
3897-04-23el31397/04/23شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:002,900,000
39نرگس میرهادی/زبان/خصوصی1397/08/06یکشنبه 08:00 تا 21:00,سه شنبه 08:00 تا 21:00106,500,000
40FRee _discussion1397/05/17شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00202,000,000
41زبان خصوصی1397/06/25پنجشنبه 14:00 تا 17:002012,000,000
42pre_intermediate11397/08/21شنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
43Elementary 11397/09/11یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00422,900,000
44intermediate11397/09/11یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00423,050,000
45میرهادی/خصوصی1397/08/06شنبه 08:00 تا 12:00106,500,000