مدارک بین المللی

  • 20 اسفند , 1397
مدارک بین المللی
مجتمع فنی تهران چه مدارک بین المللی واز چه کشورهایی دارد ؟
 مجتمع فنی تهران مدارک بین المللی :
 انگلستانCity &Quilds
 کاناداITD
را به دانشجویان خود علاوه بر مدرک مجتمع فنی تهران اعطا می کند .
لازم به ذکر است که مجتمع فنی تهران نماینده ی انحصاری کالج های نامبرده نیز می باشد .