چند اصطلاح کاربردی

  • 20 اسفند , 1395
چند اصطلاح کاربردی
✅چند اصطلاح کاربردی

🌼don’t put me off
🌼حواسمو پرت نکن

🍁the choice is yours
🍁حالا خود دانی

🌼truth hurts
🌼حقیقت تلخه

🍁it made my mouth water
🍁دهنم آب افتاد

🌼eat your heart out
🌼دلت بسوزه

🍁who knows?
🍁خدا را چه دیدی

🌼whatever you say
🌼اصلا هر چی تو بگی

🍁I lost my head
🍁کنترلم را از دست دادم
🌼favor and reject?
🌼نیکی و پرسش?

🍁put me right if I’m wrong
🍁اگه اشتباه میکنم بگو

🌼You can be of no help.
🌼کمکی از دست من بر نمی آید

🍁keep my word for it.
🍁رو حرفم حساب کن

🌼You are going too fun
🌼دیگه داری شورشو در میاری

🍁The situation is way out of control.
🍁کار از کنترل خارج شده

🌼I wasn`t born yesterday.
🌼با بچه که طرف نیستی

🍁You shine like a new penny.
🍁مثل ماه می درخشی

🌼How can I put it into your thick skull?
🌼چه طوری تو کله پوکت فرو کنم